• U bevindt zich hier :
  • Home >

Q&Aís overeenkomst particuliere beleggingsverzekeringen

Q&Aís overeenkomst particuliere beleggingsverzekeringen

 

Algemeen

 

Waar kan mijn klant terecht met vragen over de overeenkomst?

Uw klant kan algemene informatie over de regeling vinden op onze website, http://www.deltalloydgroep.com/, bij het onderdeel Beleggingsverzekeringen. Ook kunt u uw klanten altijd doorverwijzen naar onze Client Service Desk, bereikbaar op 020-594 8100 op werkdagen van 08:30 uur tot 17:30 uur.

Hoe gaan jullie mij op de hoogte houden over de ontwikkelingen omtrent de regeling tegemoetkoming particuliere beleggingsverzekeringen?

Wij hebben een informatiepakket samengesteld met daarin de benodigde informatie die u toegezonden krijgt. Daarnaast zal uw Accountmanager van Delta Lloyd u op de hoogte houden tijdens zijn bezoeken aan uw kantoor. Tenslotte zullen wij digitaal via www.ddd.nl en extranet (indien van toepassing) informatie verschaffen.

Waar kan ik klanten naar verwijzen indien er sprake is van een reeds beŽindigde particuliere beleggingsverzekering en de klant in aanmerking wil komen voor een tegemoetkoming?

Vanaf mei 2009 staat op de website www.deltalloydgroep.com een aanmeldingsformulier waar de klant zich kan aanmelden met een reeds beŽindigde particuliere beleggingsverzekering. Op basis van het ingevulde formulier wordt beoordeeld of de klant in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. De klant wordt hier over op de hoogte gehouden. 

 

Waarom gaan jullie klanten tegemoetkomen?

Delta Lloyd Groep gaat klanten tegemoetkomen voor het ervaren gebrek aan transparantie over de hoogte van kosten in beleggingsverzekeringen. Deze tegemoetkoming is vanuit continuÔteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid, een noodzakelijke stap om het vertrouwen in de verzekeringsbranche te verbeteren.

 

Erkent Delta Lloyd Groep schuld?

Nee, wij hebben altijd voldaan aan geldende wet- en regelgeving. Consumenten en maatschappelijke organisaties verwachten echter een gebaar om iets te doen aan de door de klant als te hoog ervaren kosten in beleggingsverzekeringen.

Inhoud tegemoetkoming

 

Wat gaan jullie precies tegemoetkomen? Wat houdt de overeenkomst precies in?

De overeenkomst houdt in dat de kosten in beleggingsverzekeringen worden gemaximeerd. Deze kostenmaximering kost Delta Lloyd Groep circa Ä 300 miljoen.

 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming?

Alle particuliere beleggingsverzekeringen die vůůr 1 januari 2008 zijn afgesloten, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming, tenzij:

- Het werkelijke kostenniveau van de verzekering lager is dan het afgesproken kostenmaximum.

- Het om een pensioenverzekering gaat.

- Er sprake is van 100% sparen (bijvoorbeeld bij een Combiplus Verzekering). Bij deze variant is de uitkering bij overlijden en op einddatum een vast (en gegarandeerd) kapitaal. Zie hiervoor ook de begeleidende teksten bij Model 3 De Ruiter.

- De polis binnen 5 jaar na ingangsdatum wordt beŽindigd. Premievrije verzekeringen met een looptijd langer dan 5 jaar komen wťl in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Eind 2009 worden de klanten met een op 1 januari 2008 actieve particuliere beleggingsverzekering (niet zijnde pensioen), geÔnformeerd of zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming en om welk bedrag het mogelijk kan gaan.

 

Wat is het kostenpercentage waarboven jullie een tegemoetkoming uitkeren?

De nu door Delta Lloyd Groep met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim overeengekomen tegemoetkoming voorziet, conform de eerdere Aanbeveling van de Ombudsman, in een maximering van kosten per polis op einddatum. De overeenkomst houdt in dat voor de particuliere beleggingsverzekeringen van Delta Lloyd Groep een maximum kostenniveau is bepaald, als percentage van het rendement. De Ombudsman ging daarbij in maart 2008 nog uit van maximaal 3,5% kosten in een beleggingsverzekering zonder garanties en maximaal 4,5% kosten in een beleggingsverzekering met een garantie van ten minste 3% op het netto fondsrendement.

Delta Lloyd Groep en de stichtingen maken nu een onderscheid in vier categorieŽn, met maximale kostenpercentages tussen de 2,45% en 3,5%.

Welke vier categorieŽn onderscheiden jullie?

De overeenkomst houdt in dat voor de particuliere beleggingsverzekeringen van Delta Lloyd een maximum kostenniveau is bepaald, als percentage van het rendement. De maximum kostenniveaus zijn:
1e Categorie. 2,45% kosten:

Voor beleggingsverzekeringen met een totale premie bij aanvang van de verzekering van tenminste Ä 1.200 per jaar, zonder garantie of met een garantie op het netto fondsrendement van minder dan 3%, worden de kosten over de gehele looptijd gemaximeerd op 2,45%.

2e Categorie. 2,85% kosten:

Voor beleggingsverzekeringen met een totale premie bij aanvang van de verzekering van maximaal Ä 1.200 per jaar, zonder garantie of met een garantie op het netto fondsrendement van minder dan 3%, als ook van koopsompolissen, worden de kosten over de gehele looptijd gemaximeerd op 2,85%.

3e Categorie. 3,10% kosten:

Voor beleggingsverzekeringen met een totale premie bij aanvang van de verzekering van tenminste Ä 1.200 per jaar en een garantie op het netto fondsrendement van ten minste 3% worden de kosten over de gehele looptijd gemaximeerd op 3,10%.

4e Categorie. 3,5% kosten:

Voor beleggingsverzekeringen met een totale premie bij aanvang van de verzekering van maximaal Ä 1.200 per jaar met een garantie op het netto fondsrendement van ten minste 3%, worden de kosten over de gehele looptijd gemaximeerd op 3,5%.

Gaat u ook iets doen aan de risicopremies?

De risicopremies worden in het kader van deze overeenkomst gebaseerd op overeengekomen sterftetafels met een beperkte kostenopslag. 

 

Gaan jullie tegenvallende beursresultaten compenseren?

Nee. De regeling betreft alleen kosten. Op garantieproducten (ongeveer 75 % van de Delta Lloyd portefeuille) wordt een gegarandeerd beleggingresultaat gegeven.

 

Hoe wordt de overeenkomst precies uitgevoerd?

Het verschil tussen de werkelijke kosten in de verzekering en de overeengekomen maximale kosten in de verzekering, wordt op einddatum verrekend op basis van het dan beschikbare eindkapitaal.

Delta Lloyd Groep zal jaarlijks met in het jaarlijkse waardeoverzicht van uw beleggingsverzekering (vanaf 2010 in het overzicht over het jaar 2009) inzichtelijk maken wat de consequenties van deze tegemoetkoming zijn.

 

Hoe weet mijn klant of hij in aanmerking komt voor een tegemoetkoming?

Wij zullen onze portefeuille particuliere beleggingsverzekeringen toetsen aan de voorwaarden van de overeenkomst. Indien uw klant een beleggingsverzekering heeft die op basis hiervan in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, heeft hij hierover een brief gekregen.

Uitvoering

Wat als mijn klant geen tegemoetkoming krijgt?

Indien uw klant een particuliere beleggingsverzekering heeft die aan de voorwaarden van de overeenkomst voldoet en geen tegemoetkoming ontvangt, heeft hij al een product dat voldoet aan het kostenniveau dat in de overeenkomst is vastgelegd.

 

Wat betekent dit voor het garantierendement van mijn klant?

Deze blijft onverkort van kracht.

 

Hoe wordt de tegemoetkoming in hoofdlijnen berekend?

Op de einddatum van de verzekering berekenen wij het verschil tussen enerzijds de overeengekomen maximale kosten en anderzijds de kosten die wij hebben ingehouden.

Wanneer sturen jullie berichtgeving (tijdspad)?

Indien uw klant een particuliere beleggingsverzekering heeft die in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, heeft hij hierover een brief gekregen. Eind 2009 ontvangt hij een brief waarin wij inzicht geven in de hoogte van een eventuele tegemoetkoming.

 

Hoeveel tegemoetkoming krijgt mijn klant?

Op dit moment kan nog niet worden vastgesteld of en welke consequenties de uitvoering van de tegemoetkoming voor uw klant persoonlijk heeft. Wij zullen onze portefeuille particuliere beleggingsverzekeringen toetsen aan de voorwaarden van de overeenkomst. Indien uw klant een beleggingsverzekering heeft die op basis hiervan in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, ontvangt hij eind 2009 een brief waarin wij inzicht geven in de hoogte van een eventuele tegemoetkoming.

Waarom duurt het zo lang?

Elke particuliere beleggingsverzekering bij Delta Lloyd Groep (ongeveer 450.000) moet opnieuw worden berekend. De tegemoetkomingsystematiek vereist dat de volledige historie van alle 450.000 polissen moet worden nagegaan. Dat vraagt veel tijd.

Moet ik mijn klant zich melden of gaat het vanzelf?

Indien uw klant een actieve (premiebetalende of premievrije) polis heeft, hoeft u beide nu niets te doen. Wij zullen onze portefeuille particuliere beleggingsverzekeringen toetsen aan de voorwaarden van de tegemoetkoming. Indien uw klant een particuliere beleggingsverzekering heeft die op basis hiervan in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, heeft hij hierover een brief gekregen.


Bij beŽindigde polissen:

Indien uw klant een beŽindigde particuliere beleggingsverzekering heeft, waarvan u of uw klant meent dat die voldoet aan de voorwaarden van de tegemoetkoming, dan dient u of uw klant zelf actie te ondernemen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. BeŽindigde verzekeringen kunnen vanaf mei 2009 worden aangemeld via http://www.deltalloydgroep.com/ middels een digitaal aanmeldingsformulier.

Waarom keren jullie de tegemoetkoming niet vanaf nu uit, zodat de extra spaarparticipaties ook rendement opleveren?

In de berekening wordt rekening gehouden met de extra spaarparticipaties (ook met terugwerkende kracht).  

 

Houden jullie in de berekening van de tegemoetkoming ook rekening met mutatiekosten?

De regeling gaat uit van alle kosten. In het maximale kostenpercentage is indirect rekening gehouden met mutatiekosten.

Wordt de tegemoetkoming voor mijn geŽxpireerde polis(sen) eind 2009 al uitgekeerd?

Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de tegemoetkoming voor geŽxpireerde polissen uitgekeerd zal worden.

 

Tot welke datum kan ik mijn beŽindigde verzekeringen aanmelden?

Een deadline is voorlopig niet aan de orde. Mocht dit in de toekomst gebeuren, dan wordt u hierover geÔnformeerd.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op grond van een bijzondere situatie?

Dit wordt nog uitgewerkt.

Zoeken

Overige nieuwsitems